Algemene voorwaarden

Plek in de Zorg

Algemene voorwaarden Plek in de Zorg
E-mail: info@plekindezorg.nl
Website: www.plekindezorg.nl

Artikel 1 – Definities
1. Plek in de Zorg: Plek in de Zorg, gevestigd te Herveld, KvK-nummer 91390389.
2. Klant: degene met wie Plek in de Zorg een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Plek in de Zorg en Klant samen.
4. Consument: een zorgaanbieder en zorgzoeker die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Plek in de Zorg.
2. Plek in de Zorg en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Plek in de Zorg en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen
1. Plek in de Zorg hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. Plek in de Zorg mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Plek in de Zorg en de Klant spreken voor een dienstverlening door Plek in de Zorg een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4. Plek in de Zorg mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
5. Plek in de Zorg moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
7. Plek in de Zorg mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
8. Plek in de Zorg zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn
1. Plek in de Zorg mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die Plek in de Zorg hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Plek in de Zorg aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Plek in de Zorg mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Recht van reclame
1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Plek in de Zorg het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
2. Plek in de Zorg maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Plek in de Zorg, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 6 – Opschortingsrecht
1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7 – Retentierecht
1. Plek in de Zorg kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Plek in de Zorg heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Plek in de Zorg.
3. Plek in de Zorg is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 8 – Verrekening
1. Klant doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Plek in de Zorg te verrekenen met een vordering op Plek in de Zorg.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Plek in de Zorg blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Plek in de Zorg met
betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd in lid 1 kan Plek in de Zorg gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
4. Wanneer Plek in de Zorg gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Plek in de Zorg van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 10 – Levering
1. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Plek in de Zorg zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
2. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Plek in de Zorg kan tegenwerpen.

Artikel 11 – Levertijd
1. De levertijden van Plek in de Zorg zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Plek in de Zorg.
3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Plek in de Zorg later levert dan is afgesproken. De Klant mag de  vereenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Plek in de Zorg niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Plek in de Zorg iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 – Feitelijke levering
1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.
2. De Klant geeft op eerste verzoek van Plek in de Zorg de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 13 – Garantie
1. Wanneer de Klant en Plek in de Zorg een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Plek in de Zorg enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 14 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Plek in de Zorg voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Plek in de Zorg mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat Plek in de Zorg op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat Plek in de Zorg tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 15 – Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Plek in de Zorg.
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Plek in de Zorg de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Plek in de Zorg redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 16 – Duur overeenkomst dienst
1. De overeenkomst tussen Plek in de Zorg en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Plek in de Zorg de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 17 – Opzeggen dienst voor bepaalde tijd
1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
4. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 18 – Geheimhouding
1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Plek in de Zorg ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Plek in de Zorg waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Plek in de Zorg schade kan berokkenen.
3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
• die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 19 – Boetebeding
1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Plek in de Zorg voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
6. Plek in de Zorg mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 20 – Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Plek in de Zorg tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Plek in de Zorg geleverde producten en/of diensten.

Artikel 21 – Klachten
1. De Klant moet een door Plek in de Zorg geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Plek in de Zorg daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Plek in de Zorg hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Plek in de Zorg hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Plek in de Zorg.
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Plek in de Zorg andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 22 – Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Plek in de Zorg.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Plek in de Zorg ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Plek in de Zorg een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Plek in de Zorg
1. Plek in de Zorg is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Plek in de Zorg aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. Plek in de Zorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Plek in de Zorg aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 25 – Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Plek in de Zorg vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 26 – Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Plek in de Zorg toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Plek in de Zorg nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Plek in de Zorg in verzuim is.
3. Plek in de Zorg mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Plek in de Zorg kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 27 – Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Plek in de Zorg door de Klant niet aan Plek in de Zorg kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computervirussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Plek in de Zorg 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Plek in de Zorg kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Plek in de Zorg de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Plek in de Zorg hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Plek in de Zorg hiervan voordeel heeft.

Artikel 28 – Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Plek in de Zorg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 29 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Plek in de Zorg mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Plek in de Zorg altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Plek in de Zorg zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 30 – Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Plek in de Zorg aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Plek in de Zorg.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 31 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Plek in de Zorg bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Plek in de Zorg is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Plek in de Zorg is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Plek in de Zorg, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 01 november 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.